Melhus Multiservice

Vi utfører diverse vaktmestertjenester som blandt annet vedlikehold av eiendommer, grøntareal, maling, rengjøring av tak/takrenner og lignende arbeider.

Hos oss får du blant annet…

Vaktmestertjenester

Drift, vedlikehold, oppfølging og brannvern på næringsbygg, borettslag, private eiendommer o.l.

Tilsyn

Tilsyn av eiendomsmasse, hytter, fritidsboliger

Graving

Drenering, planering og opparbeidelse av utomhusarealer

Renovasjon

Bortkjøring av alle typer avfall, leveres egne avfallsmottak

Vintervedlkehold

Alt innen snøbrøyting, strøing og vintervedlikehold

La oss hjelpe deg med ditt prosjekt

Litt Om Oss Og Hva Vi Driver Med

Vi leverer alle tjenester knyttet til drift og vedlikehold.

Melhus Multiservice er en liten bedrift i stadig vekst.
Siden oppstarten av foretaket har vi stadig økt kundemassen, og utstyrsparken.
Vi investerer stadig i verktøy og utstyr for å dekke alle behov du som kunde måtte ha.
Vårt ufravikelige mål er at alle våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve profesjonalitet, og at vi med vår brede erfaring kan løse alle oppgaver vi står foran.

Vi har erfaring fra blant annet malerfaget, vaktmestertjenester, graving, vakthold og vedlikehold av innvendig og utvendig bygningsmasse, samt utearealer.

Du som kunde skal alltid føle deg trygg på at vi utfører oppgavene på en fremragende og god måte.
Vi samarbeider tett med leverandører som innehar nødvendige sertifiseringer og kompetanse innen de felt som krever dette.

Litt om oss og hva vi driver med

Vi leverer alle tjenester knyttet til drift og vedlikehold.

Melhus Multiservice er en liten bedrift i stadig vekst.
Siden oppstarten av foretaket har vi stadig økt kundemassen, og utstyrsparken.
Vi investerer stadig i verktøy og utstyr for å dekke alle behov du som kunde måtte ha.
Vårt ufravikelige mål er at alle våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve profesjonalitet, og at vi med vår brede erfaring kan løse alle oppgaver vi står foran.

Vi har erfaring fra blant annet malerfaget, vaktmestertjenester, graving, vakthold og vedlikehold av innvendig og utvendig bygningsmasse, samt utearealer.

Du som kunde skal alltid føle deg trygg på at vi utfører oppgavene på en fremragende og god måte.
Vi samarbeider tett med leverandører som innehar nødvendige sertifiseringer og kompetanse innen de felt som krever dette.

år i bransjen

Fullførte OPPDRAG

Utleie

Vi har også alt av utstyr og verktøy tilgjengelig for leie. Ta kontakt for priser og tilgjengelighet.

Priser og informasjon

Her finner du vilkår, priser og informasjon om våre utleieprodukter.

Båthenger

Gaupen båthenger:

 • Med brems
 • Ingen demontering av lysbjelke
 • Vanntette LED lys
 • Max båtlengde 18 fot
 • Total vekt 1000 kg
 • Nyttelast 660 kg

Pris:
Pr påbegynt døgn: 500,-

Pris oppgitt ink mva.

Minigraver

Hitachi Zaxis 19-5 med rotortilt:

 • Hitachi Zaxis 19-5 minigraver på gummibelter, 
med bredbart understell
 • 
Smp S-40 halvauto på maskin
 • Engcon EC204 rotortilt, propstyrt, med S-40 hydr. hk under
 • Nasta graveskuffe med tenner
 • SMP fast pusseskuffe
 • Leveres på maskinhenger

Priser: Pr påbegynt døgn: 1600,- Helg: 3000,- Pr time: 690,-

Kan transporteres etter avtale.

Alle priser oppgitt ink mva.

Leievilkår

Standard leievilkår pr. 12.12.18:

 1. Formål
  Disse Standard leievilkår gjelder ved utleie av maskiner uten fører, moduler, utstyr mm. Endringer i leievilkårene forutsetter skriftlig avtale/kontrakt.
 2. Leieobjekt

  Leieobjekt utleveres fra utleiers adresse i rengjort og full driftsklar og forskriftsmessig stand. Leieobjekt lastes, transporteres, brukes, vedlikeholdes og tilbakeleveres samme adresse.Dersom leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle utleier, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet kan leietaker skriftlig si opp avtalen.
  Ved tilbakelevering skal leieobjekt være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr, samt være i full driftsklar og rengjort stand fritt for skader som ved utlevering.

  Eventuelle mangler, rengjøring o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse/skader skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes frem til leieobjekt er reparert (innenfor normal reparasjonstid).
  Utleier er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold.

 3. Framleie
  Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra utleier framleie, låne ut eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over leieobjekt.
 4. Bruk, tilsyn og sikkerhet
  Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht. gjeldende regelverk. Leieobjekt skal kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning.Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende instruksjonsmateriell og forskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av slitedeler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet.Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og utleier varsles slik at feilen kan rettes. Utleier skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt. Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten skriftlig samtykke fra utleier.
  Utleier har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted. Eventuell bruk utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra utleier.

  Leieobjekt med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Minigraver på tilhenger skal alltid ha graveskuff parkert rundt tilhengerdrag alt. plassert i bakken ved siden av tilhenger.

 5. Leietid, leiebetaling
  Leie betales iht. utleiers gjeldende prisliste eller iht. skriftlig avtale/kontrakt.
  For leieobjekt med døgn-/ukeleie gjelder leien pr båbegynte døgn/uke og leietid fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon til og med den dag det er tilbakelevert – ferieperioder inkludert.
  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt betales leien forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned av gangen.Faktura forfaller 10 dager fra fakturadato med mindre annet er avtalt. Ved for sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov.
  Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.Hvis leietid forlenges utover avtalt tid eller ved forsinket tilbakelevering av leieobjekt har utleier rett til å kreve leie tilsvarende døgn/ukesleie.

  Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med utleiers samtykke.
  For driftsavbrudd som utleier er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.
  Eventuell montering, demontering, obligatorisk montasjekontroll og avtalt tilsyn dekkes av leietaker utover den avtalte leie.
  Utleier gjennomfører og bekoster obligatoriske sakkyndige kontroller.

 6. Ansvar – Forsikring
  Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering/hentet av utleier.Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Leieobjekt som tapes/ikke tilbakeleveres eller skades slik at det ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres.Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder utleiers tap (avsavn) samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3. persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.

  Utleier påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.
  Utleier og leietaker skal inneha gyldig ansvarsforsikring om ikke annet er særskilt avtalt. Utleiers forsikringsdekning fremgår av utleiers leiebetingelser.

 7. Oppsigelse – Heving
  Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel.
  Forøvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører.
  Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan utleier si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning.
  Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker slås konkurs eller bevislig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.
 8. Tvangsfullbyrdelse
  Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.
 9. Tvister
  Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

Kontakt oss

Kontaktskjema

8 + 11 =

Firmainformasjon

Kvålsvegen 16, 7228 KVÅL
(+47) 900 42 119
post@melhusmultiservice.no

Orgnr: 822 431 992